- 

Banksia - Bank of Statistical Item Analisys

פתרון מקיף לניהול בנק מבחנים ופריטים

מחולל מבחנים

 • שאלות פתוחות
 • יצירת שאלות סגורות (מבחנים אמריקאיים)
 • שילוב שאלות פתוחות וסגורות
 • בחירת מבחן מתוך מאגר היסטורי
 • יצירת פריטים חדשים
 • הוספת מבחנים ופריטים למאגר
 • שילוב גרפיקה ונוסחאות בתוך השאלות
 • מספר שאלות ומסיחים בלתי מוגבל
 • מספר בלתי מוגבל של גרסאות בערבול
 • תמיכה דו-לשונית מלאה

בנק

 • שמירת מבחנים מלאים בבנק
 • שמירת פריטים
 • שליפת מבחנים
 • אחזור פריטים לפי מאפיינים (רמות קושי, נושאים, מרצים וכד’)
 • שמירת מבחני הסטודנט בבנק

סטטיסטיקה

 • סטטיסטיקה ברמות ובחתכים שונים: לפי מבחן, נושא, סטודנט, מרצה, פקולטה וכד’
 • סטטיסטיקה של פריטים
 • קביעת רמת קושי היסטורית
© כל הזכויות שמורות: אימאג' נט בע"מ